Category Archive Blogi

ByKermarc

Oluline! Maksuvaba tulu arvestus

Maksuvaba tulu arvestus sõltub alates 2018. aastast mitmest tegurist. Kuna sissetuleku suurenedes maksuvaba tulu summa väheneb, siis on oluline teada, kuidas mõjutavad töötasu, pension, toetused ja teised tulud inimese maksuvaba tulu suurust. Teades oma aasta sissetulekuid, on juba jooksva aasta sees võimalus maksuvaba tulu arvesse võtta õiges summas ja vältida seeläbi tulumaksu juurdemaksmist. 

Kuidas mõjutab maksuvaba tulu suurust…

… mitu töökohta

Kui saadakse brutotöötasu mitmelt tööandjalt igakuiselt kokku üle 1200 euro, siis tuleb endal brutotöötasud liita ja neile vastav maksuvaba tulu leida. Kuna tööandja ei tea töötaja teisi sissetulekuid ja ei saa neid arvesse võtta (näiteks teiselt tööandjalt teenitud töötasu), siis tuleb endal ühte tööandjat teavitada sellest, kas loobute maksuvaba tulu arvestamise õigusest täielikult või osaliselt.

Teenide igakuiselt kahes töökohas brutotöötasu 1000 eurot, on õigus ühes töökohas rakendada maksuvaba tulu täies ulatuses (500 eurot) ning tulumaks peetakse kinni vaid 500 eurolt, teises töökohas maksuvaba tulu ei arvestata ja tulumaks peetakse kinni 1000 eurolt.
Tuludeklaratsiooni kohaselt on aastatulu 24 000 eurot, mille puhul maksuvaba tulu suurus on 666,62 eurot aastas ja 1. oktoobriks 2020 peab tulumaksu juurde maksma. Sellise olukorra vältimiseks tuleb teavitada tööandjat, et loobutakse maksuvaba tulu arvestamise õigusest täielikult või arvestatakse maksuvaba tulu näiteks 55 eurot kuus.


NB! 
Maksuvaba tulu on õigus rakendada ainult ühes töökohas! Kui brutotöötasu mitmelt tööandjalt kuus on kokku üle 2100 euro, siis aasta maksuvaba tulu ette nähtud ei ole. Paluge tööandjal, kes siiani maksuvaba tulu on arvestanud, maksuvaba tulu arvesse võtta 0 või tulevikus ärge üldse maksuvaba tulu avaldust esitage.

NB! Kui töötate korraga mitme tööandja juures, siis peab kuumäära alusel sotsiaalmaksu maksma see tööandja, kelle olete valinud tulumaksu kinnipidamisel maksuvaba tulu rakendajaks. Seetõttu on mitme tööandja puhul eriti oluline esitada maksuvaba tulu avaldus ka olukorras, kus palute tööandjal arvestada maksuvaba tulu 0 eurot.

… muutuv töötasu

Kui teate juba ette, et teie töötasu võib aasta jooksul muutuda või on teil õigus saada preemiat, tulemustasu vm, siis tasub maksuvaba tulu arvesse võtmisel olla pigem konservatiivsem. Isegi kui seadusest tuleneva valemi järgi on lubatud maksuvaba tulu arvestada näiteks 200 eurot kuus, siis tasub tööandjale esitada avaldus, et ta arvestaks ainult näiteks 100 eurot kuus. Nii väldite tuludeklaratsiooni alusel 1. oktoobriks 2020 tulumaksu juurde maksmist. Samas kui maksate aasta jooksul tulumaksu rohkem, siis saate 30. aprilliks 2020 esitatava tuludeklaratsiooniga enammakstud tulumaksu tagasi. Seda ka juhul, kui palute tööandjal maksuvaba tulu üldse mitte arvestada.

… lisaks töötasule Sotsiaalkindlustusametilt saadav pension

Kui olete töötav pensionär ja saate lisaks töötasule ka Sotsiaalkindlustusametilt pensioni (sh vanaduspension, toitjakaotuspension, töövõimetuspension, eripensionid ja pensionilisad) igakuiselt kokku üle 1200 euro, siis peate brutotöötasu ja pensioni liitma ning maksuvaba tulu suuruse leidma.

NB! Töötaval pensionäril, kes saab nii pensioni kui ka töötasu alla 500 euro, on õigus maksuvaba tulu rakendada kahes kohas ja esitada avaldus nii tööandjale kui ka Sotsiaalkindlustusametile.

Oluline on silmas pidada, et töötav pensionär saab tööandja ja Sotsiaalkindlustusameti vahel jagada maksuvaba tulu 500 euro ulatuses.

Inimese pension on 416 eurot ja töötasu 300 eurot. Inimesel on õigus esitada Sotsiaalkindlustusametile avaldus maksuvaba tulu 416 euro ja tööandjale avaldus maksuvaba tulu 84 euro kasutamiseks.
Kui inimesel võib aasta jooksul tulla ka ootamatuid tulusid (näiteks kinnisvara müük, väärtpaberite müük), siis võib maksuvaba tulu suuruseks märkida väiksema summa. Nii väldite 1. oktoobriks 2020 tulumaksu juurde maksmist.


NB! 
Sotsiaalkindlustusameti makstav töövõimetuspension läheb aastatulu arvestusse ja mõjutab maksuvaba tulu suurust. Samas Töötukassa makstav töövõimetoetus on maksuvaba toetus, mis ei lähe aastatuluna arvesse ja mis ei mõjuta maksuvaba tulu suurust.

… ainult Sotsiaalkindlustusametilt saadav pension

Kui pensionäril ei ole lisaks pensionile (sh vanaduspension, toitjakaotuspension, töövõimetuspension, eripensionid ja pensionilisad) muid sissetulekuid, siis kohaldub üldine maksuvaba tulu määr (500 eurot).

NB! Oluline on, et oleks pensionärina Sotsiaalkindlustusametile maksuvaba tulu avaldus esitanud. Seda saab teha nii portaali eesti.ee kaudu kui Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindustes kohapeal.

… Sotsiaalkindlustusametilt saadav vanemahüvitis

Kui viibite lapsehoolduspuhkusel ja saate vanemahüvitist, siis on see maksustatav tulu. Kui vanemahüvitis on kuni 1200 eurot kuus, siis on õigus maksuvabale tulule 500 eurot kuus. Kui vanemahüvitis on üle 1200 euro, siis kohaldub maksuvaba tulu vastavalt tulumaksuseadusele.

NB! Kui maksuvaba tulu avaldus on Sotsiaalkindlustusametile esitatud ja muid sissetulekuid ei ole, siis Sotsiaalkindlustusamet võtab õige maksuvaba tulu arvesse ja täiendavaid kohustusi ei ole.

Sotsiaalkindlustusametilt saadav lapsetoetus, sünnitoetus, lapsehooldustoetus

Sotsiaalkindlustusameti makstavad riiklikud toetused (sh lapsetoetus, lapsehooldustoetus, sünnitoetus vm) on maksuvabad ja neid tuludeklaratsioonis ei deklareerita.

NB! Maksuvabad toetused ei lähe isiku aastulu arvestusse ega mõjuta maksuvaba tulu suurust.

Töötukassalt saadav töövõimetoetus ja töötoetus

Töötukassa makstav töövõimetoetus ja töötutoetus on maksuvabad toetused, mida tuludeklaratsioonis ei deklareerita. Töövõimetoetus ja töötutoetus ei lähe isiku aastatulu arvestusse ega mõjuta isiku maksuvaba tulu suurust.

NB! Siin on erinevus võrreldes Sotsiaalkindlustusameti makstava töövõimetuspensioniga, mis on isiku maksustatav tulu ning mis läheb aastatulu arvestusse ja mõjutab maksuvaba tulu suurust.

Töötukassalt saadavad töötuskindlustuse hüvitised

Kui saadakse Töötukassalt töötuskindlustuse hüvitisi, siis on see maksustatav tulu. Kui hüvitis on kuni 1200 eurot kuus, siis on õigus maksuvabale tulule 500 eurot kuus. Kui hüvitis on üle 1200 euro, siis kohaldub maksuvaba tulu vastavalt tulumaksuseadusele.

NB! Kui maksuvaba tulu avaldus on Töötukassale esitanud ja muid sissetulekuid ei ole, siis Töötukassa võtab õige maksuvaba tulu arvesse ja ei ole täiendavaid kohustusi.

Äriühingult saadud dividendid

Kui saadakse aasta jooksul dividende, siis on see inimese sissetulek, mis läheb aastatuluna arvesse. 2020. aastal läheb tuludeklaratsioonis aastatuluna arvesse laekunud dividendi summa ehk  laekunud raha.

Samas kui saadi välismaalt dividende, millelt on välismaal tulumaks kinnipeetud või tasutud, siis läheb aastatuluna arvesse nii-öelda dividendide brutosumma ehk koos kinnipeetud või tasutud maksuga summa.

Ootamatu tulu aasta jooksul

Kui saadakse aasta jooksul näiteks kasu vara võõrandamisest (kinnisvara müügist, väärtpaberite müügist, kasvava metsa raieõiguse või metsamaterjali müügist vm), siis on see maksustatav tulu, mis mõjutab maksuvaba tulu suurust. Kui on võimalik ette teada, et teenitakse aasta jooksul lisaks töötasule ja/või pensionile ka kasu vara võõrandamisest, siis on võimalus oma tööandjat või Sotsiaalkindlustusametit, kellele maksuvaba tulu avaldus on esitanud, teavitada, et loobutakse maksuvaba tulu arvestamise õigusest täielikult või osaliselt.

NB! Maksuvaba eluaseme müüki või isiklikus tarbimises oleva vallasasja müüki tuludeklaratsioonis ei deklareerita ja aastatuluna arvesse ei võeta.

Pensioni II sammas

2018. aastast kohustusliku kogumispensioni ehk II samba väljamaksete maksustamine ei muutunud. Sotsiaalkindlustusametilt saadav riiklik pension (I sammas) ning Pensionikeskuselt või kindlustusseltsilt saadav kohustuslik kogumispension (II sammas) on maksustatav tulu, millele kohaldub üldine maksuvaba tulu määr.

Kui riikliku pensioni ja kohustusliku kogumispensioni kogusumma on kuni 1200 eurot kuus ning ei ole muid tulusid (nt töötasu), siis on õigus maksuvabale tulule 500 eurot kuus. Kui igakuine tulu on suurem, siis kohaldub maksuvaba tulu vastavalt tulumaksuseadusele.

NB! Sotsiaalkindlustusamet vahetab Pensionikeskusega andmeid maksuvaba tulu arvestamiseks. Kui maksuvaba tulu avaldus on Sotsiaalkindlustusametile esitanud, siis Sotsiaalkindlustusamet arvestab maksuvaba tulu ja edastab info Pensionikeskusele ning Pensionikeskus arvestab maksuvaba tulu kasutamata osa ulatuses

Pensioni III sammas

2018. aastast täiendava kogumispensioni ehk III samba sissemaksete mahaarvamine maksustatavast tulust ei muutunud. Jätkuvalt saab täiendava kogumispensioni ehk III samba sissemakseid maha arvata 15% ulatuses isiku Eestis maksustatavast tulust või kuni 6000 eurot aastas.

Samuti ei muutunud 2018. aastast täiendava kogumispensioni ehk III samba väljamaksete maksustamine. Täiendava kogumispensioni väljamakse maksustamine sõltub väljamakse tingimustest ja võib olla nii maksuvaba kui ka maksustatud tulumaksumääraga 10% või 20%.

Täiendava kogumispensioni maksuvabasid väljamakseid ei deklareerita isiku tuludeklaratsioonis ning need ei lähe isiku aastatuluna arvesse ega mõjuta isiku maksuvaba tulu summa suurust.

Küll aga deklareeritakse tuludeklaratsioonis täiendava kogumispensioni maksustatud väljamaksed. Ka alates 2018. aastast on täiendava kogumispensioni väljamaksed maksustatud, kas 10%-lise või 20%-lise tulumaksumääraga ning nende maksumäär tuludeklaratsioonis ei muutu. Lihtsalt peab arvestama, et 10%-lise või 20%-lise tulumaksumääraga maksustatud ja tuludeklaratsioonis deklareeritud täiendava kogumispensioni väljamaksed lähevad isiku aastatuluna arvesse ning mõjutavad seeläbi isiku maksuvaba tulu summa suurust.

Allikas: Maksu- ja tolliamet
ByKermarc

Tööandjapension. Kellele ja milleks?

Enamik inimesi eelistaks vanaduspõlves pensionit, mis on vähemalt kaks kolmandikku nende viimasest palgast. Hästi toimiva pensionisüsteemiga riikides, tööandjapensionnäiteks Soomes ja Rootsis on see reaalsus, mille olulise komponendina on end tõestanud tööandjapension – termin, mis Eestis veel paljudele tundmatu, kuigi võimalusena lihtsasti kättesaadav.

Tööandjapension tähendab tööandja poolt täiendavate kogumispensioni maksete tegemist töötaja vabatahtlikku ehk III pensionisambasse. Tegemist on täieliku kokkuleppega tööandja ja töötaja vahel nii maksete suuruse kui nende sageduse poolest, sest ühtegi riiklikku nõuet ega ettekirjutust selle puhul ei ole. Riikides, kus tööandjapension on kinnistunud, muutub see tavaliseks motivatsioonilisaks töötasule, näiteks Rootsis on võimalusega liitunud 90% töötavatest inimestest.

Read More

ByKermarc

Maksumäärad 2019

 • Alates 2019 aasta 1. jaanuarist on töötasu alammäär täistööaja eest 540€. Tunnitasu alammäär on 3,21€;
 • Tulumaksumäär ei muutunud ja see on 20%;
 • Dividendidele kohalduva juriidilise isiku tulumaksu määr on 20/80. Regulaarselt makstavatele dividendidele kohalduv juriidilise isiku tulumaksu määr on 14/86 ning füüsilisele isikule makstud dividendidelt täiendavalt kinnipidamisele kuuluv tulumaksu määr on 7%;
 • Maksuvaba summa sõltub isiku sissetulekust (kuus kuni 500€ ja aastas kuni 6000€). Maksuvaba summa rakendamiseks peab olema tööandjale esitatud avaldus;
 • Sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 165€ kuus;
 • Töötuskindlustusmakse määrad tööandjale on 0,8% ja töötajale 1,6%;
 • Kogumispensioni makse määr on 2%.

 

 

ByKermarc

Spordikulude hüvitamine alates 2018. aastast

Alates 2018. aastast on tööandjal lubatud maksuvabalt hüvitada töötajale spordimiseks tehtud kulutusi kuni 100€ kvartalis. 

Read More

ByKermarc

Astmeline tulumaksuvaba tulu 2018

Alates 2018. aastast kehtib Eestis uus Tulumaksuseadus, mille alusel on eraisiku maksuvabaks tuluks kuus 500€ ja 6000€ aastas. See aga ei laiene kõikidele inimestele.

Üldine reegel on selline:

 • kuni 14 400€ aastase (kuni 1 200€ kuus) bruto sissetulekuga inimestele on maksuvabaks tuluks 500€ kuus ja 6000€ aastas;
 • alates 14 401€ aastas (alates 1 201€ kuus) hakkab lubatud maksuvaba tulu vähenema, jõudes nulli 2 100€ juures, kus iga lisanduv 1,80€ vähendab maksuvaba tulu 1€ võrra.
 • alates 2 101€ brutopalga saajad ei saa enda tulust maha arvata ühtegi senti maksuvaba tulu  ning tasuvad enda palgast 20% tulumaksu esimesest sendist alates.

Read More

ByKermarc

Auto erisoodustusmaks 2018

Alates jaanuarist 2018 muutub auto erisoodustusmaks. Regulatsioon kehtib vaid M1 kategooria autodele.

Uueks erisoodustuse maksustamise aluseks on liiklusregistris (tehnilises passis) näidatud kilovattide arv. Elektriautode puhul on maksustamise aluseks keskmine võimsus,

sisepõlemismootoriga autode puhul maksimaalne võimsus. Alla 5 aasta vanuste autode erisoodustuse hind on 1,96€ kw kohta kuus ja üle 5 aasta vanuste autode erisoodustuse hind on 1,47€ kw kohta kuus. Erisoodustuse maksimaalne hind jääb muutumatuks 130 kw võimsusega sõiduautode puhul. Alla 130 kw võimsusega sõiduautode erisoodustuse hind muutub soodsamaks ning üle 130 kw võimsusega kõrgemaks.

Read More

ByKermarc

Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise maksmine ja tingimused

Järgnevalt selgitan millistel tingimustel on tööandjal maksuvabalt võimalik töötajale maksta isikliku sõiduauto kasutamise eest  hüvitist.

Vabariigi valituse määruse kehtestatud korra alusel saab maksta isikliku sõiduauto kasutamise hüvitist  tööalaste sõitude puhul:

 1. ametnikule;
 2. töötajale (töölepingu seaduse tähenduses) ja
 3. juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele.

Read More

ByKermarc

Maksumäärad 2017

Kokkuvõte 01. jaanuarist 2017 kehtima hakanud maksumääradest:


 • tulumaksu kinnipidamise määr on 20%;
 • maksuvabatulu ühes kuus on 180 eurot (PS! Rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus);
 • täiendav maksuvabatulu pensioni korral on 236 eurot kuus (rakendavad ainult I ja II pensioni maksjad);
 • täiendav maksuvabatulu tööõnnetuse-või kutsehaigushüvitise korral on 64 eurot kuus;

Read More